Za oblikovanje podatkov za področje športa in mladih na lokalni ravni so na voljo podatki, ki jih Zavod za šport Škofja Loka vsakoletno zbere pri javnem razpisu za sofinanciranje programov športa po programu Letnega programa športa v občini Škofja Loka. Podatki se med leti le malenkostno razlikujejo zato bomo uporabili podatke za leto 2018.

Za javni razpis Zavod za šport In Občina Škofja Loka uporabljata pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Škofja Loka.

(1) Leta določa med drugimi določili določa, da se lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. Med športnimi programi :
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Ob študijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. Med razvojnimi dejavnostmi pa:
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v Letnem programu športa, ki ga sprejme Občinski svet določijo: področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema letni program športa, sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa, višino obvezne rezerve Zavoda za šport Škofja Loka (v nadaljevanju: Zavod), kot je določeno v tretjem odstavku tega člena, morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje Letnega programa športa.

Iz Letnega programa športa za leto 2018 izhaja, da je za področje športa za mlade namenjeno kar precej denarja in sicer 187.800,00€ ali 25, 07% celotnega denarja za področje športa, ali 60% denarja za sofinanciranje športnih programov.

Razpis po naših podatkih pokrije praktično 95% vseh programov, ki se izvajajo v Škofji Loki. Število vseh sodelujočih v programih je 11750, vključenih mladih samo v programe organizirane preko inštitucij vzgoje in izobraževanja pa 5928.( vsaka vključitev v program se beleži).

Delovanje v športnih klubih in društvih na področju mladih je bistven element sofinanciranja, kjer se s športom v prostem času v 89 programih ukvarja 2334 otrok in mladostnikov( nekateri so vključeni večkrat), v tekmovalne programe pa 1003 otroci ni mladostniki.

Mladi so vključeni v redno športno vadbo v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Vključeni so v programe 32 društev in klubov v 37 različnih programov glede na vrsto športa. V redno rekreativno vadbo je vključenih 1038 otrok, 951 otrok obiskuje športne programe, ki vključujejo vadbo večkrat tedensko.

V letu 2018 so bili v sofinanciranje prijavljeni poleg aktivnosti OŠ Jela Janežica še programi društva Sožitje Škofja Loka in sicer:
– atletika
– plavanje
– tek na smučeh

Prijavljeni programi kažejo, da je število vključenih v športne aktivnosti majhno tako po številu panog kot po številu vključenih.